Szanowni Państwo,

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), niniejszym informujemy, że przetwarzamy na potrzeby realizacji Zleceń Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące znajdują się poniżej.

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest MOTOEXPERT S.C., 05-420 Józefów, ul. Parkowa 4. Jest to jednocześnie adres do korespondencji.

2. Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych za pośrednictwem adresu: odo@motoexpert.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: i. art. 6 ust. 1 lit. b) tj. na podstawie wykonania umowy/zlecenia, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; ii. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. na podstawie uzasadnionego prawnie interesu administratora.

4. Celem przetwarzania jest realizacja umowy/zlecenia oraz dochodzenie ewentualnych roszczeń.

5. Kategoriami odbiorców danych są: podmioty z grupy MOTOEXPERT, zewnętrzna kancelaria prawna, zewnętrzne biuro rachunkowe, dostawcy usług IT, dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

6. Dane będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy, przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych oraz do momentu ustania terminu przedawnienia roszczeń.

7. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ma prawo do ich sprostowania, poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto informuje się, że każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

8. Informuje się o prawie wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych wobec czynności przetwarzania na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/zlecenia, jest niezbędne do realizacji w/w celu przetwarzania danych. Niepodanie danych może spowodować niepodpisanie umowy/zlecenia a w konsekwencji jej niewykonanie.

10. Dane osobowe nie podlegają automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Z poważaniem,

Zespół MOTOEXPERT S.C.
 

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies)